enerji optimizasyonu header

Enerji Optimizasyonu

Farklı endüstriyel sektörlerde gerçekleştirdiğimiz projelerden edindiğimiz deneyimlerimiz ve müşterilerimizin işletme amaçları, bireysel koşul ve beklentilerine uygun, üretttiğimiz “ Enerji Optimizasyonu” çözümlerimiz ile, temel enerji kaynakları olan (petrol, doğal gaz, su, rüzgar, güneş vb.) ve tüm enerji formları (elektrik, basınçlı hava, buhar, vakum, ısı vb.) dahil olmak üzere, üretim tesisinizin, enerji kullanımındaki verimliliğinin, sürdürülebilir olarak arttırılmasına ve maliyetlerinizin kalıcı olarak azaltılmasına yönelik faydalar sağlamaktayız.

Enerji Optimizasyon uygulama ve çözümlerimiz; ulusal mevzuat (2007 Tarih 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu), devlet teşvik ve sübvansiyonlarını da hesaba katarak, en yüksek katkı ve en hızlı geri ödeme süresini hedef alır.

Ne Yapıyoruz?

Verimli ve güvenilir, enerji altyapısı geliştirme ve yaygınlaştırma konusunda güvenilir bir ortak olan İnnova, işletmenizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri ve ürün portföyünü sunuyor. AG elektrik dağıtım şebekesi seviyesinde sistemler ( AG Şalt, Modüler ve Çekmeceli Pano Sistemleri), akıllı şebeke, enerji ve proses otomasyon çözümleri, sanayi tesisleri için otomasyon, mekatronik, robotik çözümler ( Motor, Sürücü, Servo ve Lineer Motor Sistemleri, Endüstriyel Robotlar) bu portföy kapsamında bulunuyor.

İnnova özellikle, elektrifikasyon, enerji iletimi ve dağıtımında, Alçak, Orta ve Yüksek Gerilim seviyelerine yönelik, açık ve esnek yapılı ürün, sistem ve hizmet mimarileri ile uçtan uca kapsamlı çözüm konsepti sunuyor. Bu konsept, planlama aşamasından kuruluma, işletime ve hizmetlere varana dek tüm yaşam döngüsü boyunca verdiğimiz destekle tamamlanıyor

Enerji Optimizasyon Süreci

Artan enerji fiyatları, azalan enerji kaynaklarına erişim zorlukları, sera gazı emisyonu ile düşen yaşam kalitesinin, devletleri zorlamasıyla sertleşen çevre mevzuatı, şirketinizi, enerji tüketimini gözden geçirmeye zorlamaktadır. Enerji maliyetlerinin azaltılması ve sürdürülebilirliğin önemi artmakta; endüstriyel tesislerin optimize edilmesi ve uygun maliyetle işletilmesinde kilit rol oynamaktadır. Şirketinizin karlılığı da güvenilir enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasından etkilenmektedir.

Enerji verimliliğinde sürdürülebilir bir artış sağlamak; teknolojik tedbirler ve iyileştirmelerin yanısıra, işletmede, organizasyonda ve hatta yönetim süreçlerinde bile değişiklikler yapılması ve günlük rutin işletme pratikleri ve teknik operasyonlarda profesyonel enerji yönetimi uygulamaları ile mümkün olmaktadır.

Enerji Optimizasyonunda Bütünsel ve Sürdürülebilir Yöntem

 • “Enerji Optimizasyonu”, elektrik ve gaz, ısı, buhar, basınçlı hava ya da doğal gaz gibi diğer enerji formlarının kullanımını dört fazda (Enerji Sağlık Taraması, Analiz, Fizibilite, Uygulama) optimize eder.
 • Üretim süreçlerinin iyi anlaşılması “Enerji Optimizasyon” uygulama başarısında temel bir rol oynar.
 • Uzman desteği her “Enerji Optimizasyon” projesinin vazgeçilmez bir parçasıdır.
 • Kapsamlı analiz fazı, üretim süreçlerinin optimizasyonuna buhar, basınçlı hava gibi yardımcı proseslerin optimizasyonunun entegrasyonunu sağlar. Bu sayede üretim tesisinizdeki yardımcı işletme kaynaklarından daha çok verim elde edilmesi sağlanır.

1. Enerji Sistemi Taraması

Enerji bilincinin ve tesisinizdeki potansiyel tasarruf imkanlarının karşılıklı görüşmeler ve bilgisayar yazılımı yoluyla analizi yapılır ve enerji ile ilgili süreçler değerlendirilir. Bu süreç ile, enerjiyi ilgilendiren tüm bileşenler, işletme ve yönetimi ilgilendiren prosedür ve sistemler analiz edilerek, süreç, faliyetler ve prosedürlerin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi ve aşağıdaki sonuçların elde edilmesi hedeflenir.
 • Enerji Verimliliğini sürekli olarak arttıracak uygulamaların tanımlanması.
 • Tasarruf potansiyelinin tahmini.
 • Tasarruf potansiyelinin gerçekleşmesini ve enerji veriminin artmasını sağlayacak tavsiyeler.
 • Endüstriye özel performans karşılaştırmalarının yapılması.

2. Analiz Fazı

Bu faz ile , enerji tasarruf potansiyelinin saptanması, tasarruf önlem ve projelerinin ortaya çıkartılması hedeflenir ve sahada teknik analiz yapılarak birincil enerji verimi önlemlerinin tanımlanmasını ve tesisin genel durumunun değerlendirilmesini kapsar. Tüm enerji formları, enerji arzı ve dağıtımı, enerjiyle ilgili verilerin toplanması, çıktıların arşivlenmesi ve analizi yapılır.
Sonuçlar:
 • Enerji verimi önlemlerinin genel görünümü ve optimizasyon potansiyeli
 • Enerji tasarrufu analizi özeti ve her bir enerji tasarrufu önleminin gerektirdiği yatırımlar
 • Analiz sonuçlarını özetleyen rapor

3. Fizibilite Fazı

Analiz fazında tanımlanan önlemler, bir öncelik sırasına göre seçilir ve ayrıntılı uygulama planı geliştirilir. Her bir önlem teknik ve ekonomik fizibilite açısından değerlendirilir.
Ekonomik fizibilitenin belirlenmesi için ayrıntılı ölçüm ve hesaplamalar yapılarak, uygulamadan elde edilecek enerji tasarrufunun keşfi çıkartılır ve gereken yatırım boyutlandırılarak, yatırımın geri dönüş süresi hesaplanır.

Sonuçlar:

 • Ayrıntılı ekonomik ve teknik fizibilite çalışması
 • Yıllık enerji tasarrufunun genel görünümü
 • Uygulama planı

4. Uygulama Fazı

Son aşama olan, seçilen önlemlerin uygulanması ve tesisin modernizasyonudur. Bu aşamada İnnova, uygulama projesi, ürün temini, montaj ve devreye alma hizmetleri ile sistemin kurulumunu sağlar.

Sonuçlar:

 • Tasarruf potansiyelinin uygulanması ve bu sayede maliyetleri azaltması
 • Azalan enerji faturası ve üretim maliyetleri
 • Sera gazı emisyonunun azalması (çevre dostu üretim)
 • Artan bilinç ve şeffaflık
 • Teşvik ve Sübvansiyon (uygulanabilirliğine bağlı olarak)

Birincil Uygulama Alanı: Tahrik Sistemlerinin Enerji Optimizasyonu

Elektrik enerjisi en önemli üretim maliyeti kalemlerinden biridir. Sanayide kullanılan elektriğin yaklaşık % 70’ e varan bölümü tahrik sistemleri tarafından tüketilir. Bağımsız çalışmalar, tüm elektrikli sistemlerin yaklaşık %30'unun daha verimli çalışabileceğini ve optimal işletme koşullarında %50'ye varan enerji tasarrufu sağlanabileceğini göstermektedir. Nispeten daha çok enerji tasarrufu yapılabilecek sistem veya ekipmanlar arasında, ömür boyu maliyet LCC ( Life Cycle Cost) içerisinde enerji bileşeni en büyük olan; pompalar, fanlar, kompresörler, taşıyıcı bantlar, harmanlama ve öğütme makineleri ve ekstruderler sayılabilir.

Çözüm Önerimiz "Tahrik Sistemleri için Enerji Optimizasyonu
Tahrik sistemlerinin optimizasyonundan sonuç alınabilmesi için iki koşulun gerçekleşmesi gerekir. Bunlar:
1) Tasarruf potansiyelinin değerlendirilmesinde ve optimizasyonda uzmanlık; şirketiniz için uygun tahrik sistemlerinin seçimi, ekonomik optimizasyon önlemlerinin formülasyonu ve teknik hizmetler.
2) Yüksek kaliteli ve yüksek verimli elektrikli bileşenler kullanılması; Yüksek verimli motorlar ve Motor Sürücüleri.

Enerji Tüketimi Optimizasyonu Üç Fazda Gerçekleştirilir:
Faz-1: Teorik enerji tasarrufu potansiyelinin kontrol listeleriyle tahmin edilmesi
Faz-2: Elde edilecek kesin maliyet tasarrufuna esas olan potansiyelin enerji analiziyle ve saha çalışmalarıyla doğrulanması
Faz-3: Seçilen tahrik ünitelerine yönelik optimizasyon önlemlerinin teknik ve kurumsal düzeyde uygulanması

Tahrik Sistemlerinin Enerji Optimizasyonu İçin İyi Nedenler

 • Güç tüketiminin, enerji maliyetinin ve çevresel etkilerin önemli ölçüde ve sürekli olarak azaltılması
 • Verimsiz tahrik sistemlerinin tanımlanması
 • Kısa amortisman süresi
 • Performans ölçütüne dayalı sözleşmelerle yatırımızın güvence altına alınması